Strategy Flow

 

 

FlowHow

FlowHowTM är Entiros integrationsmetodik. Här läggs grundplåten för ett strategiskt och lönsamt integrationsarbete.

Kravhanteringen beskrivs, arkitektoniska principer definieras (t.ex. API-led connectivity)  och organisationen förbereds för framgångsrika integrationsprojekt (C4E).

Processerna kring integrationsarbetet beskrivs samt att  lämpliga integrationsverktyg och mätetal introduceras.

Leverabler:

5 dagars workshop med agendapunkter:

 • organisation
 • processer och verktyg
 • kravhantering
 • mätetal
 • referensarkitektur baserat på API-led connectivity och Center 4 Enablement (C4E)
 

 

 

FlowCenter 

När väl integrationsarbetet, är sjösatt är det viktigt att arbetet förblir målinriktat. Vi är bra på att agera bollplank, mentorer och evangelister i frågor kring integration. Vi gör detta inom ramen för ett Flow Center "4E" (for enablement), där fokus ligger på att låsa upp silodata i sytem för self-service av integation ute i verksamheten. Vi stödjer sedan verksamheten i integrationsrelaterade ändringar, hanterar risker på ett effektivt sätt samt underhåller företagets strategiska kapital.

FlowCenterTM bygger på Entiros etablerade integrationsmetodik FlowHowTM anpassad för API-led connectivity men levereras alltid kundspecifik för att anpassas efter behov och förmågor. 

Leverabler:

 • FC mötesagenda
 • hållna FC möten
 • kontinuerliga uppdateringar av FlowStateTM, FlowPlanTM och FlowTargetTM

 

 

 

FlowState

Utgångspunkten för allt integrationsarbetet är en nulägesbeskrivning. Var står vi idag?

Vi genomför en SWOT-analys med tyngdpunkt på möjligheter och hot samt ger dig benchmarks inom integrationsarbetet. På så vis pekar vi på potentialen med integrationsarbetet i din verksamhet och hjälper till att välja vilka områden vi skall fokusera på.

FlowStateTM bygger på Entiros etablerade integrationsmetodik men levereras alltid kundspecifik för att anpassas efter behov och förmågor.

Leverabler:

 • Dokumentation av nuläget
 • SWOT-analys med fokus på möjligheter och hot
 • Integrationsfokusområden
 • Benchmark score (CMMI-Capability Maturity Model Integration eller OSIMM-Open Group Service Integration Maturity  Model)
 • Presentationsworkshop
 

 

FlowTarget

Under FlowTargetTM tar vi fram och dokumenterar målbilden för integrationsarbetet. Detta arbete baseras alltid på företagets övergripande affärsstrategi och mål.

Inom integrationsområdet ger vi dig affärsmässiga, systemmässiga samt tekniska målbilder som vi gemensamt kommer jobba mot. Även här introduceras lämpliga dokumentationsverktyg och vi levererar ett business case som illustrerar vinsten med integrationsarbetet.

FlowTargetTM från Entiros är en framtidsäker produkt.

Leverabler:

 • Målarkitektur (business architecture, IS architecture, IT architecture)
 • Business case
 • Dokumentation
 • Presentationsworkshop
 

 

FlowPlan

Man brukar säga att vägen är målet. Det vi gör med FlowPlanTM är att beskriva hur vägen fram till målet ser ut för just din verksamhet.

Vi genomför en GAP-analys inom IS, IT samt business för och sluta luckan mellan utgångsläge och mål. Med hjälp av den tar vi fram införandeplaner samt utfasningsplaner som ger direkt input till framtida projekt.

FlowPlanTM levereras alltid kundspecifik för att anpassas efter behov och förmågor.

Leverabler:

 • GAP-analys
 • Införandeplan eller roadmap
 • Migrationsplan
 • Presentationsworkshop